Handelsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer ydet af Orebo Savværk & Møbelsnedkeri A/S (Orebo i efterfølgende) uanset eventuelle afvigende vilkår i den af kunden afgivne ordre eller accept. Sådanne afvigende vilkår er kun gældende, såfremt dette skriftligt er accepteret af Orebo. Eventuelle af kunden fremsendte salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne.

1. Tilbud, ordre og accept.
Tilbud afgivet af Orebo er uforbindende og bortfalder, såfremt kundens overensstemmende accept ikke er Orebo i hænde senest fire uger fra tilbuddets dato, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Leveringstiden forlænges med den tid som går fra afgivelse af tilbud til accept fra kunden.

Orebo er ikke forpligtet til at acceptere ordrer afgivet af kunden, og sådanne ordrer er først bindende, når Orebo har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. En af Orebo fremsendt ordrebekræftelse anses for accepteret af kunden, såfremt kunden ikke har gjort indsigelse senest 4 hverdage efter, at ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden.

2. Ydelse:
Orebo forpligter sig til, på de i nærværende betingelser angivne vilkår, at levere varer af sædvanlig god kvalitet med hensyn til materialer og forarbejdning. Orebo ydelser omfatter alene de i ordrebekræftelsen anførte leverancer. Tegninger, illustrationer, tekniske data og lignende er vejledende og uforbindende. Orebo kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder i sådant materiale.

3. Levering:
Levering anses for at have fundet sted ved varens overgivelse til kunden, herunder dennes repræsentant, eller ved overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Alle varer, udover visse skafter, er specialfremstillet og tages ikke retur. Såfremt leveringstiden udskydes udover 14 dage af kunden efter arbejdets påbegyndelse, forbeholder vi os ret til at fakturere ydelsen til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt. Orebo forbeholder sig ret til á conto betalinger, hvor leverancen strækker sig ud over 1 måned.

Ved ordre produceret specifikt til en kunde forbeholder Orebo sig ret til at under- eller overlevere med op til 15%. Dette da træ er et naturprodukt og der kan derfor være mere eller mindre spild en forudsat. 

4. Leveringstid:
Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder levering sted snarest muligt. Hvor der er aftalt en bestemt leveringsuge, er afsendelse på den sidste dag i den aftalte leveringsuge at anse for rettidig.

Orebo er berettiget til at udskyde levering i følgende tilfælde: (a) Ved ændringer af ordren, der forlanges af kunden eller i øvrigt skyldes kundens forhold, herunder ved forsinkelse af leverancer og arbejde, som kunden selv udfører eller lader andre udføre (b) Hvor kunden udviser mangel på evne eller vilje til at opfylde sine forpligtelser, herunder i tilfælde af kundens insolvens (c) Hvor der foreligger force majeure som anført nedenfor i punkt 13.

5. Forsinkelser:
Såfremt en leverance af standardvarer er væsentligt forsinket, og forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for kunden, og ingen af de i punkt 4(a)-(c) nævnte omstændigheder foreligger, kan kunden hæve købet ved afgivelse af skriftlig meddelelse herom. Dette gælder dog ikke for varer, som er fremstillet specifikt til kunden eller er under fremstilling efter mål eller tegninger fra kunden. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan købet alene hæves for så vidt angår den forsinkede del. Ved ophævelse af aftalen har kunden ret til erstatning for sit dokumenterede tab i anledning af forsinkelsen, forudsat at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra Orebo side, idet erstatningen dog maksimalt kan andrage 10% af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse. Eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med ophævelse af aftalen erstattes ikke, og Orebo er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller lignende.

6. Mangler:
Orebo forpligter sig til at afhjælpe mangler ved det leverede. Orebo ansvar for mangler forudsætter dog, at kunden har reklameret skriftligt over de pågældende, mangler straks efter, at de er konstateret, og senest 1 år fra leveringsdatoen. Anvendes det leverede på en anden, herunder mere intensiv, måde end aftalt eller forudsat ved leveringen, bortfalder Orebo mangelsansvar, medmindre kunden beviser, at det leverede var mangelfuldt uanset kundens særlige brug af det leverede. Orebo ansvar omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af andre end Orebo, kundens opbevaring af det solgte, normal slitage og forringelse samt ændringer eller sammensætning med andet materiale m.v. uden Orebo skriftlige samtykke. Orebo mangelsansvar forudsætter endvidere, at det leverede er opbevaret, installeret, vedligeholdt og i det hele taget anvendt på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de af Orebo angivne forskrifter. Kunden har bevisbyrden for, at sådanne forskrifter er overholdt. Ud over forannævnte påtager Orebo sig intet ansvar for det leverede. Kunden kan således ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis, såfremt Orebo tilbyder at foretage afhjælpning eller omlevering. Hvis demontering og montering medfører indgreb i andet end det leverede, er arbejdet og omkostningerne i den anledning Orebo uvedkommende. Viser det sig til trods for kundens reklamation, at der ikke foreligger nogen mangel, som Orebo bærer ansvaret for, har Orebo ret til erstatning for tab, herunder arbejdsløn og transport, som reklamationen har påført Orebo.

7. Reklamation og undersøgelsespligt:
Kunden har pligt til ved modtagelsen af det leverede at foretage grundig undersøgelse heraf. Konstaterer kunden ved undersøgelsen, at det leverede er mangelfuldt, skal kunden tage forbehold herom i fragtbrev eller følgeseddel samt straks efter konstatering af manglerne – og senest 3 hverdage efter modtagelsen – give skriftlig meddelelse herom til Orebo. Fremsættes reklamationen ikke rettidigt i overensstemmelse med foranstående, kan kunden ikke senere påberåbe sig manglerne over for Orebo, medmindre der er tale om mangler, som ikke kunne være konstateret ved kundens undersøgelse. Kunden skal ved konstatering af mangler ved det leverede uden ophold stoppe al videre forarbejdning og omgående kontakte Orebo for instruks om det videre forløb. Orebo dækker ikke eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med foretagen bearbejdning af det leverede.

8. Priser:
Orebo tager forbehold for prisændringer, såvel før som efter, indgåelse af aftale under hensyntagen til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, toldsatser m.v., kursændringer, lønændringer og ændringer, der er forårsaget af kundens forhold.

9. Fragt:
Leveres altid af fabrik (EXWORKS). I de tilfælde hvor Orebo overtager fragtføring, påføres faktura en præliminær fragtandel, som efterfølgende reguleres efter fragtnota.

10. Betaling:
Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelse eller faktura, skal betaling ske netto kontant pr. fakturadatoen.

Overskrides betalingstidspunktet, skal kunden forrente det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned, indtil betaling er sket.
Ejendomsforbehold: Den leverede vare forbliver Orebo ejendom indtil betaling fuldt ud er lagt.

11. Regelsæt:
I det omfang der ikke er sket fravigelse ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder købelovens regler anvendelse på alle indgåede aftaler. Selv om Orebo, som en biforpligtigelse, måtte have påtaget sig at forestå installation, montering, opsætning eller lignende af leverede varer, skal aftalen betragtes som et køb af løsøregenstande og behandles efter reglerne i nærværende betingelser og købelovens regler.

12. Produktansvarsforsikring:
Orebo er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af Orebo eller af vores folk. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Orebo ansvar for skade kan ikke overstige kr. 5.000.000,00. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg – er køber pligtig at skadeløsholde os for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Orebo i anledning af solgte varer.

13. Force Majeure:
Orebo er ansvarsfri for forsinket eller manglende opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, herunder krig og borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, indgreb foretaget af offentlige myndigheder, brand, naturkatastrofer, skybrud, strejker, blokader, lockout, eksport- eller importforbud, mangel på arbejdskraft eller råstoffer eller nogen anden årsag, som ligger uden for Orebo kontrol.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Orebo og kunden skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved Retten i Slagelse, idet Orebo dog skal være berettiget til at træffe beslutning om, at sagen skal afgøres ved voldgift. Vælger Orebo voldgiftsbehandling, anlægges sagen ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration) og behandles i overensstemmelse med instituttets Regler for behandling af voldgiftssager (Rules of Arbitration Procedure).